Výročná členská schôdza OFK Dunajská Lužná

Výbor OFK Dunajská Lužná pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v utorok 18. 10. 2022 od 18.00 hod. v priestoroch štadióna OFK Dunajská Lužná (Klubovňa OFK).

Jednotlivé zložky a jednotlivé družstvá v klube v zmysle Stanov OFK na členskej schôdzi zastupujú zvolení delegáti s právom hlasovania.

Program členskej schôdze:

 1. Otvorenie ČS a privítanie hostí
 2. Predstavenie delegátov ČS s právom hlasovať
 3. Schválenie programu ČS
 4. Správa o činnosti OFK Dunajská Lužná v roku 2021 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
 5. Správa o hospodárení OFK D. Lužná v roku 2021 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
 6. Stanovisko Kontrolnej a revíznej komisie ku Správe o hospodárení OFK Dunajská Lužná za rok 2021 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
 7. Koncepcia činnosti OFK pre sezónu 2022/23 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. a) Stanov OFK)
 8. Schválenie rozpočtu pre rok 2023 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. a) Stanov OFK)
 9. Novelizácia niektorých bodov Stanov OFK D. Lužná (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. a) Stanov OFK)
 10. Voľba člena a náhradníka do Kontrolnej a revíznej komisie OFK Dunajská Lužná
 11. Členské v roku 2023 (vyjadrenie  a návrhy delegátov pre schválenie Výborom OFK)
 12. Rôzne, diskusia
 13. Záver a ukončenie členskej schôdze                                                                     

      Výbor OFK Dunajská Lužná (Juraj Jánošík, Karol Krištof st., Pavol Adamčiak, Petra Kaiserová, Matej Jánošík)