Členská schôdza OFK Dunajská Lužná

Výbor OFK Dunajská Lužná oznamuje všetkým členom OFK, že členská schôdza (tzv. výročná) sa uskutoční dňa 10. 06. 2021 (štvrtok) o 18.00 hod. v priestoroch štadióna OFK Dunajská Lužná.

Program členskej schôdze:

1. Otvorenie ČS a privítanie hostí
2. Predstavenie delegátov ČS s právom hlasovať
3. Schválenie programu ČS
4. Správa o činnosti OFK Dunajská Lužná v roku 2020
(v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
5. Správa o hospodárení OFK Dunajská Lužná v roku 2020
(v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
6. Stanovisko Kontrolnej a revíznej komisie ku Správe o hospodárení OFK Dunajská Lužná za rok 2020 (v zmysle Čl. VI bod 23 písm. c) Stanov OFK)
7. Schválenie zmluvy o pôžičke pre Klubovňu OFK
(v zmysle Čl. VI bod 23 písm. f) Stanov OFK)
8. Koncepcia činnosti OFK pre nasledujúcu sezónu 2021/22
(v zmysle Čl. VI bod 23 písm. a) Stanov OFK)
9. Schválenie rozpočtu pre rok 2021
(v zmysle Čl. VI bod 23 písm. a) Stanov OFK)
10. Členské pre sezónu 2021/22
11. Oslavy 100 rokov futbalu v Dunajskej Lužnej (informácia a pozvanie)
12. Rôzne, diskusia
13. Záver a ukončenie členskej schôdze

Výbor OFK Dunajská Lužná

(Juraj Jánošík, Juraj Kóša, Pavol Adamčiak, Karol Krištof st., Petra Kaiserová)